Projekt rozpoczął się w lutym 2020 i potrwa do października 2022. Beneficjentem projektu jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
wraz ze swoimi strategicznymi partnerami

Nullam dapibus eget metus

OPZZ na rzecz pracowników migrujących

Polskę historycznie cechowało dostrzegalne zjawisko emigracji, zarówno politycznej jaki ekonomicznej. Przystąpienie Polski do UE w 2004 r. nadało temu zjawisku, głównie w wymiarze ekonomicznym, zupełnie nowej dynamiki.

Płytkość rynku pracy, bezrobocie, niskie wynagrodzenia, zła atmosfera w pracy, niewielkie szanse rozwoju wpływały na decyzje o wyjeździe z Polski, czasowym lub „na stałe”. Magnesem był zdecydowanie wyższy standard życia oraz warunków pracy i wynagradzania. Dzięki zasadzie swobodnego przepływu osób w ramach jednolitego rynku UE (włączając w to Europejski Obszar Gospodarczy) oraz z uwagi na ogromne różnice w wynagrodzeniu za pracę, znacząco nasiliły się migracje zarobkowe Polaków do krajów Europy zachodniej. Migracje Polaków po 1 maja 2004 r. były masowe z dużym odsetkiem osób o wysokich kwalifikacjach.

Od kilku lat zmienia się jednak charakter procesów migracyjnych w Polsce. Dostrzegalny jest trwały trend, nieznany dotychczas w Polsce, a z pewnością nie w takiej skali, napływu pracowników migrujących do Polski (spoza UE) spowodowany m.in. wprowadzeniem przepisów uprawniających cudzoziemców do podejmowania czasowego zatrudnienia w Polsce, bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Polski rynek pracy staje się coraz atrakcyjniejszy dla cudzoziemców a dodatkowo obserwujemy zmiany w jego strukturze. Pojawiają się, sygnalizowane przez pracodawców, niedobory wywołane m.in. wcześniej opisywanymi zjawiskami emigracji poakcesyjnej. Obok zjawisk pozytywnych dla rynku pracy, takich jak np. zaspokajanie podaży na pracę w wielu segmentach rynku pracy, dostrzegane są także te negatywne – praca w szarej strefie, wyzysk, omijanie i łamanie praw pracowniczych, ograniczanie należnego wynagrodzenia, także zjawiska pracy przymusowej i handlu ludźmi. Badania międzynarodowe i doświadczenia organizacji działających na rzecz pracowników migrujących wskazują, że migranci zarobkowi są dużo częściej ofiarami bezprawnych praktyk ze strony podmiotów ich zatrudniających, niż pracownicy lokalni. Dodatkowo, pandemia COVID-19 wyraźnie wpłynęła na kondycję podmiotów działających na rynku pracy. Takie zjawiska jak niepewność, brak środków na utrzymanie i zagubienie w gąszczu nowych przepisów, powszechnie podnoszone przez lokalnych pracowników, były zwielokrotnione w przypadku pracowników migrujących, których dodatkowo dotknęły problemy związane z ograniczaniem podróżowania i przymusowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Aby skutecznie sprostać wyzwaniom i eliminować negatywne zjawiska, także w trudnych okresie wychodzenia z pandemii koronawirusa, potrzebne są strategiczne działania instytucjonalne: organów państwa i samorządów lokalnych oraz ich agend, organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych – organizacji pracodawców i związków zawodowych.

Związki zawodowe w Europie zachodniej w wielu przypadkach skutecznie odpowiedziały na wyzwania związane z masową emigracją polskich pracowników. OPZZ ma w tym zakresie doświadczenia. Przez wiele lat współpracowaliśmy dość ściśle w tym zakresie ze związkami zawodowymi z Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Jednym z lepszych przykładów są jednak działania norweskich związków zawodowych, które starają się działać dla i wraz z liczną emigracją Polek i Polaków, których jest w Norwegii ponad 100 tysięcy i stanowią oni najliczniejszą grupę pracowników migrujących w Norwegii. Wiele jest jednak wciąż do zrobienia. Wyraźnie widać, że powinniśmy wymieniać doświadczenia i dobre praktyki w perspektywie międzynarodowej. Nie ulega dla nas wątpliwości, że aby być skutecznym w Polsce warto uczyć się od najlepszych. Norweskie związki zawodowe z pewnością do takich należą.

To właśnie dlatego Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (www.opzz.org.pl) wraz ze swoimi strategicznymi partnerami:

  • Norweską Konfederacją Związków Zawodowych (Landsorganisasjonen i Norge), największą centralą związkową w Norwegii (www.lo.no),
  • Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, jedną z największych w Polsce organizacji pozarządowych zorientowanych na pomoc migrantom i uchodźcom (https://interwencjaprawna.pl/),
  • Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Ukraińskich w Polsce, jedynym związkiem zawodowym w Polsce działającym na rzecz obrony praw i reprezentowanie interesów pracowników cudzoziemskich w Polsce (https://mzzpup.blogspot.com/).

rozpoczyna realizację - ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu “Dialog Społeczny – Godna Praca” - projekt SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (zrównoważona, inkluzywna, i godna praca dla wszystkich). Projekt rozpoczął się w lutym 2020 roku i trwa 24 miesiące, choć już wiadomo, że koronawirus dokonał zmian w harmonogramie jego realizacji.

Na podstawie doświadczeń norweskich, w szczególności norweskich związków zawodowych oraz wykorzystując wiedzę i doświadczenia praktyczne ekspertów Stowarzyszenia Interwencji Prawnej i Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce chcemy jak najlepiej przygotować związkowców z OPZZ do działania dla i wraz z pracownikami migrującymi na polskim rynku pracy. Chcemy, aby godna praca była dla wszystkich!

Biorąc także pod uwagę, że w 2016 r. Rada Ministrów unieważniła dokument „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania” z 2012 r., określający dotychczas działania państwa w zakresie polityki migracyjnej, chcemy - przy współpracy z partnerami projektu - przygotować założenia nowej, aktualnej i uwzględniającej założenia Godnej Pracy w rozumieniu MOP, polityki migracyjnej Polski, którą będziemy chcieli zaprezentować na forum Rady Dialogu Społecznego.

SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (zrównoważona, inkluzywna, i godna praca dla wszystkich)

Chcemy, aby godna praca była dla wszystkich!

Kontakt

Ogólnopolskie Porozumienie
Zwiazków Zawodowych

ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

T: +48 22 551 55 00
E-mail: opzz@opzz.org.pl

OPZZ